Hulporganisaties

20-09-2017

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Wat is het Schadefonds Geweldsmisdrijven?
Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming? We merken vaak dat nabestaanden vragen hebben over het Schadefonds. We proberen nabestaanden zoveel mogelijk te informeren en te wijzen op hun rechten. Wij beseffen ook dat onze wettelijke regeling onvermijdelijk beperkingen met zich meebrengt, waardoor wij helaas niet voor iedereen iets kunnen betekenen. Tegelijkertijd weten niet alle nabestaanden het Schadefonds te vinden, terwijl zij mogelijk wél voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komen. De belangrijkste informatie zetten we daarom op een rij.

Erkenning voor nabestaanden
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Nabestaanden van een slachtoffer dat door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen kunnen ook aanspraak maken op het Schadefonds. Een tegemoetkoming neemt de pijn en het verdriet van het verlies van een naaste niet weg. Met de financiële tegemoetkoming erkent het Schadefonds - namens de samenleving en vanuit de overheid - wel het onrecht dat nabestaanden is aangedaan. Hiermee willen wij het geschade vertrouwen waar mogelijk herstellen en nabestaanden (financieel) vooruithelpen.
De uitkering voor een nabestaande is een vast bedrag van € 5.000. Dit is voor het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde door het overlijden van uw dierbare. Ook is dit bedrag bedoeld voor eventuele financiële schade die door het overlijden is ontstaan, zoals therapiekosten. Daarnaast kan het Schadefonds een extra uitkering toekennen voor materiële schadeposten als uitvaartkosten en derving van levensonderhoud. Deze laatste uitkering verschilt per nabestaande en bedraagt maximaal € 25.000.
Wanneer komt u in aanmerking?
Als nabestaande komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming als u voldoet aan een aantal wettelijke voorwaarden:

  • In de Wet schadefonds geweldsmisdrijven is bepaald wie als nabestaande kunnen worden aangemerkt. Het gaat dan in hoofdzaak om de echtgenoot, geregistreerd partner, ouder, kind, broer of zus van het door geweld overleden slachtoffer. Elk van deze nabestaanden kan een aanvraag indienen.
  • Er is sprake van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf waardoor uw naaste is overleden. Voor de beoordeling hebben we objectieve informatie nodig, zoals een strafrechtelijk onderzoek of een vonnis.
  • Ook een nabestaande van een slachtoffer van een zogenaamd dood door schulddelict kan in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Dan moet aannemelijk zijn dat er sprake is van schuld in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 (dood door schuld in het verkeer), of artikel 307 Wetboek van Strafrecht (dood door schuld in algemene zin).
  •  Het geweldsmisdrijf of dood door schulddelict is in Nederland gebeurd. Uw nationaliteit is niet van belang. U hoeft niet in Nederland te wonen om een aanvraag te kunnen indienen. Soms kunnen we bij een misdrijf dat plaatsvond in een van de EU-landen wel helpen met het indienen van een aanvraag bij het schadefonds in dat land. Ieder land hanteert daarbij zijn eigen nationale regels en procedures, die erg verschillendzijn.
  • Uw dierbare had geen eigen aandeel in het misdrijf. Als hij of zij zich bijvoorbeeld bezighield met criminele activiteiten en het geweldsmisdrijf is daar een gevolg van, dan kan het zijn dat dit een belemmering is voor een uitkering. Wij houden hierbij rekening met alle omstandigheden.
  • Het Schadefonds kent ook tegemoetkomingen toe aan naasten die psychisch letsel (shockschade) oplopen doordat zij getuige zijn van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict, waarbij hun dierbare is overleden, of deze onverwachts op de plaats delict aantreffen. Dan merkt het Schadefonds de ‘waarnemer’ aan als een slachtoffer.
  • De schade is niet al vergoed door bijvoorbeeld de dader of verzekeringsmaatschappij. Soms kan de dader worden aangesproken. U hoeft echter niet te wachten met het indienen van een aanvraag totdat u weet of u de schade ergens anders vergoed krijgt. Als u een tegemoetkoming krijgt van het Schadefonds en later ook van de dader, dan wordt het bedrag dat u krijgt van de dader in beginsel verrekend met het bedrag dat u al van ons heeft gekregen.
  • Uw aanvraag moet binnen tien jaar na de datum van het geweldsmisdrijf/dood door schuld bij het Schadefonds zijn ingediend. Voor een nabestaande gaat deze termijn lopen op de dag van het overlijden van het slachtoffer. Als een aanvraag te laat is ingediend moet hiervoor altijd een goede reden worden opgegeven. Wij beoordelen dan of wij uw aanvraag toch in behandeling kunnen nemen.
  • U kunt alleen een aanvraag indienen voor een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict dat op of na 1 januari 1973 heeft plaatsgevonden.

Contact
In dit artikel hebben we u zoveel mogelijk informatie willen geven. De informatie is evenwel beperkt tot de hoofdlijnen van de regeling die veel details bevat. Heeft u vragen? Op www.schadefonds.nl staat meer informatie over het Schadefonds en de criteria om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming. Ook vindt u hier een korte vragenlijst, die een indicatie geeft of het zinvol is om een aanvraag in te dienen, en het aanvraagformulier voor nabestaanden. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland kunnen u kosteloos helpen bij het invullen van het formulier. Ons algemene telefoonnummer is 070 - 414 2000. Wij staan u graag te woord op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur.

__________

Hulp na een gewelddadig overlijden

Door middel van een vragenlijst wordt bekeken welke klachten u heeft en of u in aanmerking komt voor een behandeling. De behandeling wordt landelijk aangeboden en bestaat uit 8 sessies. Inmiddels worden tientallen mensen behandeld. De behandeling wordt uitgevoerd door getrainde psychologen. Wanneer u zich (vrijblijvend) wilt aanmelden voor de behandeling of vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Meer informatie kunt u lezen op de website www.rouwnamoord.nl. Op de website staat informatie over de behandeling, zoals de kosten en de plaatsen waar therapeuten werkzaam zijn. U kunt zich via de website (vrijblijvend) aanmelden voor de behandeling of onze contactgegevens opzoeken wanneer u een vraag wilt stellen. Uw familieleden of bekenden van u kunnen zich ook aanmelden.

Mariëtte van Denderen en Jos de Keijser

Contactgegevens
Mariëtte van Denderen (onderzoeker)
Email: m.y.van.denderen@rug.nl
Telefoon: 050 3636512
www.rouwnamoord.nl

Eerste resultaten
Al meer dan 260 nabestaanden hebben een vragenlijstboekje ingevuld. De meeste mensen hebben een boekje ingevuld via de VVRS, de VOVK en ADS. Tevens heeft een deel van de mensen via de casemanagers van Slachtofferhulp Nederland een boekje ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de nabestaanden is 58 jaar, variërend van 25 jaar tot 82 jaar. De slachtoffers zijn gemiddeld 27 jaar (variëren van 0 tot 69 jaar). Het overlijden vond gemiddeld tien jaar geleden plaats, variërend van 0 tot 35 jaar. Er doen meer vrouwen mee (64%) dan mannen (36%). De meeste mensen zijn moeders, gevolgd door vaders, overige familieleden (ooms, tantes, opa’s en oma’s), broers en zussen, partners en volwassen kinderen. Meer dan de helft van de deelnemers (61%) ervaart veel klachten die zijn gerelateerd aan een Posttraumatisch Stress Stoornis (PTSS). Op basis van deze vragenlijst kan niet worden vastgesteld dat iemand PTSS heeft, dat moet een psycholoog of psychiater in een gesprek vaststellen. De vragenlijst geeft echter wel een indicatie dat iemand veel klachten heeft die gerelateerd zijn aan PTSS. Voorbeelden van dit soort klachten zijn angsten, herbelevingen (zoals nachtmerries of flashbacks) en intense schrikreacties. Bijna driekwart van de deelnemers (73%) ervaart langdurige en ernstige rouwklachten zoals een intens verlangen naar de overledene. Het gaat om rouwklachten die iemand ernstig beperken in zijn dagelijkse bezigheden. PTSS klachten blijken af te nemen naarmate het overlijden langer geleden is. Bij rouwklachten is dit echter niet het geval. Momenteel worden de tientallen mensen behandeld. Eind 2013 hopen we de eerste resultaten te krijgen van het effect van de behandeling.

__________

Slachtofferhulp Nederland lanceert forum en zelftest. 2012

Vanaf gisteren is Slachtofferhulp Nederland met een forum en zelftest gestart. Op het internetforum kunnen slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk hun ervaringen delen.

De online dienstverlening ondersteunt de veerkracht van slachtoffers door ze de mogelijkheid te bieden online op zoek te gaan naar informatie en advies. De online dienstverlening is een aanvulling op de huidige dienstverlening.

De website van Slachtofferzelfhulp is een initiatief van Slachtofferhulp Nederland, Echoes Online en is mede mogelijk gemaakt door het actieprogramma M&ICT van de Rijksoverheid dat tot doel heeft het gebruik van ICT in maatschappelijke sectoren te bevorderen.